Recenzenci krajowi:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
 • Prof. UP dr hab. Krzysztof Kraszewski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
 • Prof. USz dr hab. Elżbieta Perzycka (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
 • Prof. UTH dr hab. Wojciech Korneta (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża)
 • Prof. UZ dr hab. Eunika Baron-Polańczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
 • Dr Janusz Janczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Dr Krystyna Polańska (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 • Dr inż. Marta Ciesielka (AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
 • Dr Aneta Klementowska (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
 • Dr Danuta Morańska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza)

Recenzenci zagraniczni:

 • Prof. dr Jarosław Janio (Santa Ana University, USA)
 • Doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja)
 • PaedDr. Jan Stebila, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)
 • PaedDr. Petr Mach, CSc. (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)
 • Mgr. Martin Havelka, Ph.D. (Palacky University Olomouc, Czechy)

Arkusze recenzji (DOC | PDF)

 

Procedura recenzowania

 1. Każda nadesłana publikacja podlega recenzji.
 2. Recenzję każdej publikacji wykonuje anonimowo dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów spoza jednostki.
 3. Recenzję publikacji zagranicznej wykonuje przynajmniej jeden recenzent zagraniczny z listy recenzentów.
 4. Recenzja wykonywana jest na przeznaczonym do tego celu druku, który jest dostępny na stronie internetowej.
 5. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji.
 6. Dodatkowo, każdy numer czasopisma podlega jednej wspólnej dla danego wydania recenzji wydawniczej.
 7. Druk recenzji zawiera oświadczenie recenzenta o braku konfliktu interesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polindex